FECTU

 

 

Fédération Européenne du Cheval de Trait pour la promotion de son Utilisation (stowarzyszenie non profit)

 

Statut

Dnia1 listopada  2003 roku , następujące organizacje:

 

Interessengemeinschaft Zugpferde e.V., oparty na ustawodawstwie  niemieckim, z siedzibą w Hennef-Uckerath, Altenkirchener Straße 3,(Niemcy) reprezentowany przez Dr. Reinhard Scharnhölz oraz Pana Friedrich Burgath;

Skogshästen, Föreningen för Körning med Häst, oparty na ustawodawstwie    szwedzkim, z siedzibą w ŕ Kulturens Östarp, S-270 35 Sverige (Szwecja) reprezentowany przez Panią Jenny Göransson, występującą na Walnym Zjeździe z upoważnienia Pana Reinhard Scharnhölz;

Traits de Génie, oparty na ustawodawstwie  francuskim z dnia 1 lipca 1901 roku, z siedzibą w Amiens Cedex 3, 19 bis rue Alexandre Dumas (Francja) reprezentowany przez Pana Jean-Philippe’a Andrieu;

Hippotese oparty na ustawodawstwie  francuskim z dnia 1 lipca 1901 roku, z siedzibą w Levier, 2 place de l’église, Villiers sous Chalamont (Francja) reprezentowany przez Pana Michela Schnoebelena;

Comité Européen des Chevaux de Débardage a.s.b.l.,  oparty na ustawodawstwie  belgijskim z dnia  27 czerwca 1921 roku o organizacjach niezarobkowych  z siedzibą w Libramont, 50 rue des Aubépines (Belgia) reprezentowany przez Pana Jean-Claude’a Louisa

Jut en Aer vzw, oparty na ustawodawstwie  belgijskim z dnia  27 czerwca 1921 roku, o organizacjach niezarobkowych, z siedzibą w Berkendreef 33, Wuustwezel (Belgia) reprezentowany przez Pana Willy’ego Mertensa

International Draft Animal Consultants a.s.b.l. oparty na ustawodawstwie belgijskim z dnia  27 czerwca 1921 roku, o organizacjach niezarobkowych, z siedzibą w Diepensteyn,1 B-1840 Steenhuffel , reprezentowany przez Pana Charlie Pienny’a,zadeklarowały chęć utworzenia  wspólnie oraz ze wszystkimi innymi związkami, które zaakceptują powyższy statut i zostaną przyjęte,  stowarzyszenia o celach nie zarobkowych.  Powyższe stowarzyszenie zarządzana będzie zgodnie z powyższym statutem.

 

Art 1. Nazwa, status prawny

1.1. Stowarzyszenie o nazwie FECTU (Fédération Européenne du Cheval de Trait pour la promotion de son Utilisation) jest organizacją niezarobkową.

 

1.2. FECTU, zwane dalej “Federacją”, oparte jest na ustawodawstwie  luksemburskim z dnia 21 kwietnia 1928 dotyczącym związków i fundacji.

 

Art 2. Siedziba

 

2.1. Siedziba Federacji  znajduje się w Grand-Duché w Luksemburgu pod adresem wskazanym przez Walny Zjazd. Jest ona wpisana w Rejestr związków Luksemburskich.

.

Art 3. Limit czasowy

 

3.1. Działalność federacji nie ma limitu czasowego.

 

Art 4. Cel istnienia federacji

 

Federacja ma na celu wspieranie współpracy związków europejskich zaangażowanych w użytkowanie i ochronę koni oraz innych zwierząt roboczych, reprezentowanie interesów związków członkowskich, propagowanie działalności w poszanowaniu autonomii i odrębności każdego z nich.

Federacja będzie uczestniczyć w ten sposób w ochronie dziedzictwa europejskiego, w dziedzinie użytkowania zwierząt pociągowych, promować metod pracy i wypoczynku w poszanowaniu zwierząt roboczych, człowieka i jego środowiska.  Federacja popiera wszystkie inicjatywy  związków członkowskich, które starają się promować wykorzystanie zwierząt roboczych i polepszać ich dobrostan.

 

Art 5. Członkostwo

 

5.1. Federacja musi posiadać przynajmniej trzech członków.

 

5.2 Członkami FECTU mogą być wyłącznie organizacje.

 

5.3 Członkami faktycznymi mogą stać się podmioty o ukonstytuowanej osobowości prawnej, których status został złożony w kraju pochodzenia. Rada Administracyjna FECTU decyduje o przyjęciu w poczet członków nowej organizacji, która występuje w tej sprawie z pisemnym wnioskiem, do Prezydenta FECTU. Podanie o przyjęcie musi zawierać statut nowego związku (wersje oryginalna oraz tłumaczenie na język niemiecki, angielski lub francuski), jak również zaktualizowaną listę członków zarządu związku wstępującego.

 

5.4 Koszt przystąpienia nowego związku, ustanowiony został przez Zgromadzenie Generalne na nieprzekraczalną sumę 1000 euro.

 

5.5 Prawo członkowskie traci się poprzez złożenie:

• Pisemnej rezygnacji zaadresowanej do Rady Administracyjnej.

• Cichej rezygnacji. Za taką uważa się nie opłacenie w ciągu trzech miesięcy składki członkowskiej po otrzymaniu listu poleconego wzywającego do jej uiszczenia.

• Wykluczenie w przypadku działalności szkodliwej w stosunku do stowarzyszenia FECTU. Jest uważana jako za działalność szkodliwą zajmowanie stanowiska przeciwnego prezentowanemu statutowi lub dyskredytującego istnienie stowarzyszenia. Wykluczenie jest proponowane Zgromadzeniu Ogólnemu przez Rade Administracyjną. Organizacja/członek w stosunku do którego toczy się postępowanie jest uprzednio wzywane w celu złożenia wyjaśnień komitetowi oraz Zgromadzeniu Ogólnemu. Propozycja wykluczenia  musi być umotywowana pisemnie i zakomunikowana ww. listem poleconym. Organizacja/członek wykluczany może wystąpić o rewizje decyzji w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia listu. W tej sytuacji Zgromadzenie Ogólne musi zdecydować 2/3 głosów.

5.6 Stowarzyszenie które utraciło status członka nie ma żadnych praw do funduszy stowarzyszenia FECTU.

 

Art 6. Organy stowarzyszenia

 

Organami stowarzyszenia FECTU są Zgromadzenie Ogólne oraz Rada administracyjna.

 

Art 7. Zgromadzenie Ogólne

 

7.1 Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich związków członkowskich FECTU reprezentowanych przez delegatów. Zbiera się raz do roku przed upływem 31 marca. Pisemne zaproszenie z porządkiem obrad, uzgodnionym przez Radę Administracyjną jest wysyłane do członków przez Prezydenta federacji przynajmniej jeden miesiąc przed datą spotkania. Prezydent musi być powiadomiony przynajmniej trzy dni przed datą spotkania o składzie delegacji i osobie uprawnionej do głosowania, która będzie reprezentować związek na forum Zgromadzenia Ogólnego. 

7.2 Zgromadzeniu Ogólnemu przewodzi Prezydent lub osoba przez niego wyznaczona.

7.3 Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może być powołane na wniosek Rady Administracyjnej lub na wniosek pięciu związków członkowskich. Ten wniosek musi zawierać motyw zwoływania zgromadzenia nadzwyczajnego. Zaproszenia są dostarczane tak jak w trybie każdego Zgromadzenia Ogólnego.

 

Art 8. Prawa Zgromadzenia Ogólnego

 

Zgromadzenie Ogólne ma prawo:

• Wyboru Rady Administracyjnej

• Zatwierdzania rozliczenia bilansu z poprzedniego roku budżetowego przedłożonego przez Rade Administracyjną

• Zatwierdzenie planu budżetowego przewidzianego na rok następny

• Wyznaczenie rewizora skarbowego

• Zatwierdzenie wysokości składek

• Wprowadzanie zmian w statucie

• Zmiany stanowisk w stowarzyszeniu

• Podejmowania ostatecznych decyzji w sprawie wykluczenia członków

• Rozwiązanie i likwidacja stowarzyszenia FECTU.

 

Art 9. Głosowanie Zgromadzenia Ogólnego

 

9.1 Podczas Zgromadzenia Ogólnego każdy członek (związek), który uiścił składkę członkowską dysponuje jednym głosem.

9.2 Zgromadzenie Ogólne podejmuje decyzje większością głosów.

9.3 Zgromadzenie Ogólne ma prawo prawomocnie uchwalić modyfikacje w statucie pod warunkiem, że przedmiot modyfikacji zostanie wcześniej wskazany w zaproszeniu oraz w zebraniu weźmie udział przynajmniej 2/3 członków lub ich oddelegowanych przedstawicieli. Żadna modyfikacja statutu nie może być uchwalona jeśli nie zostanie przegłosowana większością 2/3 głosów. Jeśli w zebraniu bierze udziału mniej niż 2/3 członków lub ich oddelegowanych przedstawicieli,  następne nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne może uchwalić zmiany w statucie zgodnie z Art 8 uchwały z 21 kwietnie 1928 roku.

9.4 Zarówno wybory jak i głosowanie są tajne, o ile Zgromadzenie Ogólne nie zadecyduje inaczej.

9.5 Żaden członek nie może reprezentować per procura więcej niż jednego członka.

9.6 Decyzje podjęte przez Zgromadzenie Ogólne są zaprotokołowane i podpisane przez Prezydenta FECTU i innego z członków Rady Administracyjnej.

 

Art 10. Rozpoczęcie działalności

 

Stowarzyszenie prawomocnie rozpoczyna działalność w momencie złożenia podpisu Prezydenta oraz jednego z członków Rady Administracyjnej.

 

Art 11. Rada Administracyjna

 

11.1 Rada Administracyjna składa się z od trzech do piętnastu osób: Prezydenta, wice Prezydenta, skarbnika i innych członków stowarzyszenia. Członkami Rady Administracyjnej mogą zostać wyłącznie członkowie organizacji zrzeszonych. Precyzyjna ich liczba jest uzgadniana dla przyszłych wyborów przez zwyczajne Zgromadzenie Ogólne.

11.2 Mandat członków Rady Administracyjnej wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne i trwa trzy lata.

Wyjątkowo, w trybie doraźnym pierwsza Rada Administracyjna składa się z siedmiu osób i posiada mandat na wykonanie trzech pierwszych zadań.

11.3 Członkowie Rady Administracyjnej są wybierani terminowo.

11.4 Rada Administracyjna wybiera z pośród swoich członków Prezydenta, wice Prezydenta oraz skarbnika. Może także wybrać sekretarza.

11.5 Rada Administracyjna jest powoływana za każdym razem kiedy tego wymaga interes FECTU lub kiedy zażąda tego większość członków Rady. Zwołanie rady następuje poprzez wysłanie przez Prezydent pisemnego zaproszenie do jej członków przynajmniej trzy tygodnie przed datą zebrania, wraz z porządkiem obrad. Rada Administracyjna musi być zwołana przynajmniej raz w roku.

11.6 Rada Administracyjna może podjąć decyzje jeżeli jest obecnych przynajmniej połowa jej członków lub uprawnionych przedstawicieli. Żaden członek nie może zostać oddelegowany do reprezentowania więcej niż jednego innego członka.

Decyzje są podejmowane większością głosów. Głos Prezydenta jest decydujący.

 

Art 12. Prezydent

 

Zadaniem Prezydent FECTU jest wykonywanie decyzji podejmowanych przez radę oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia, które powinien reprezentować zgodnie z prawem i cywilną odpowiedzialnością. Prezydent jest rzecznikiem stowarzyszenia. Funkcje tą może jednak powierzyć innej osobie będącej członkiem Rady Administracyjnej.

 

Art 13. Obowiązki i prawa Rady Administracyjnej

 

13.1 Rada Administracyjna zarządza bieżącymi sprawami stowarzyszenia FECTU służącymi realizacji celów zawartych w art. 4.

13.2 Rada Administracyjna ma w szczególności następujące prawa i obowiązki:

• Przygotowanie i zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego

• Realizowanie decyzji podejmowanych przez Zgromadzenie Ogólne.

• Przygotowanie inicjatyw i kierunku działań stowarzyszenia

• Podejmowanie decyzji dotyczacych przyjmowania nowych członków

• Przedstawienie założeń budżetowych

• Przedstawienie bilansu za rok ubiegły

• Reprezentowanie FECTU

13.3 Decyzje i wyniki wyborów Rady Administracyjnej są przedstawiane w formie pisemnej. Protokół musi być zatwierdzony przez radę na końcu zebrania.

 

Art 14. Źródła finansowania i składki

 

14.1 Źródło finansowania działalności stowarzyszenia stanowią składki członków (związków członkowskich), opłaty prawa przynależności, dotacje, donacje i wszystkie inne dopuszczone prawem.

14.2 Wysokość składki rocznej jest ustalona przez Zgromadzenie Ogólne i nie może przekroczyć 1.000 euro.

 

Art 15. Rok budżetowy

 

15.1 Rok budżetowy jest jednoznaczny z rokiem kalendarzowym.

15.2 Wyjątkowo w pierwszym roku rozliczenia działalności dotyczyło okresu pomiędzy  01.11. 2003 i 31.12.2004.

 

Art 16. Rozwiązanie i likwidacja

 

16.1 Rozwiązania stowarzyszenia może ogłosić Zgromadzenie Ogólne jeśli obecnych jest na nim przynajmniej 2/3 członków lub ich prawnych przedstawicieli. Jeśli ten warunek nie jest spełniony, może być zwołane ponownie Zgromadzenie Ogólne, które musi zadecydować większością przynajmniej 2/3 głosów.

16.2 Kazdy pozostały fundusz powinien byc przekazany organizacji, która prowadzi działalność analogiczną do FECTU

 

 

Munshausen (Luxembourg), 1 listopada 2003

 

podpisano:

I G Z e.V

S F K H

Traits de Genie

Hippotese

C E C D asbl

J A vzw

IDAC asbl

 

 

 

 

Poniższy statut zostaje zatwierdzony przez członków założycieli, którzy zgodnie z założeniem reprezentują organizacje członkowskie i deklarują jako pierwsze Zgromadzenie Ogólne, że jednomyślnie przyjmują powyższe postanowienia.

 

1. Członkami Rady Administracyjnej zostali wybrani:

Willy Mertens, członek stowarzyszenia Jut en Aer vzw

Luc Delas – Traits de Génie

Marc Mousny – Comité Européen de Chevaux de Débardage a.s.b.l.

Jenny Göransson – Skogshästen, Föreningen för Körning med Häst

Jean-Louis Cannelle – Hippotese

Pit Schlechter – International Draft Animal Consultants a.s.b.l.

Dr. Reinhard Scharnhölz – Interessengemeinschaft Zugpferde e.V.

 

2. Na siedzibę stowarzyszenia FECTU zostaje wybrana L-7475 Schoos, 9 rue Principale

 

3. Stawka przystąpienia do stowarzyszenia zostaje ustalona na sumę 150 euro.

 

 

 

Podpisano w  Munshausen, dnia 1 listopada 2003

 

Pit Schlechter, Prezydent

Willy Mertens, członek Rady Administracyjnej