CZŁONKOWIE

Zwiazki czlonkowskie:

  • IDAC - International Draft Animal Consultants a.s.b.l. (Multinational Association)


FECTU reprezentuje interesy ponad 5000 osób. Nowe związki, takie jak: szwajcarski i włoski i wyraziły chęć przystąpienia do FECTU.

Jak stać się członkiem?

Członkami FECTU mogą stać się tylko związki legalnie ukonstytuowane, których statuty zostały zdeponowane w kraju pochodzenia. Zasady funkcjonowania podmiotu zdefiniowanego w statucie muszą w szerokim pojęciu być zbieżne z zasadami funkcjonowania FECTU.

Pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków powinien być skierowane do Prezesa FECTU, a Rada Administracyjna decyduje akceptacji wniosku.